Μελέτες

A Morbidity and Mortality Study CAMELOT: Primary End Point Time to first composite major CV event (MACE): CV death Nonfatal MI Resuscitated cardiac arrest Need for coronary revascularization Hospitalization for: Angina CHF PVD procedure Stoke (fatal or nonfatal) or TIA PVD (new diagnosis) CAMELOT: Secondary End Points   ...

Principal Investigator: Carl J. Pepine, MD Division of Cardiovascular Medicine University of Florida College of Medicine Gainesville, Florida USA What Is INVEST? INVEST (the INternational VErapamil SR and Trandolapril STudy) is the first randomized, prospective trial to exclusively study patients with hypertension and coronary artery disease (CAD). INVEST is also the first...

Ο σχεδιασμός της μελέτης Για πρώτη φορά μέχρι σήμερα, σχεδιάστηκε μία τέτοιου μεγέθους, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη με τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου μελέτη, προκειμένου να αξιολογήσει τα κλινικά αποτελέσματα της χορήγησης ενός αντιστηθαγχικού φαρμάκου σε ασθενείς με συμπτωματική σταθερή στηθάγχη. Σχεδιάστηκε με σκοπό να αξιολογήσει την...