ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Guideline recommendations for BP goals

ESH/ESC* and JNC 7** recommend the following BP goals:
<140/90mmHg for essential hypertension
<130/80mmHg for hypertensive patients with diabetes

Most patients with hypertension will require two or more antihypertensive agents to achieve BP goal

The metabolic syndrome (NCEP)

Abdominal obesity

  • Waist circumference >102cm (40 inches) – men
  • Waist circumference >88cm (35 inches) – women

Hypertriglyceridaemia 150mg/dl (1.69mmol/l)
Low HDL-cholesterol

  • <40mg/dl (1.04mmol/l) – men
  • <50mg/dl (1.29mmol/l) – women

High blood pressure (SBP 130mmHg and/or DBP 85mmHg)
High fasting glucose 110mg/dl (6.1mmol/l)

Diagnosis of the metabolic syndrome is made when three or more of these criteria are present

Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.