Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης

Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης

2009 για τη διαχείριση της αρτηριακής υπέρτασης

Επιμέλεια Μετάφρασης: Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας